Game Dragoma mạng Polygon rugbull

Website và các trang mạng xã hội của game Dragoma đã ngừng hoạt động, họ đã thực hiện rugbull làm giá giảm từ $1,8 xuống $0,004.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr