Dữ liệu: Số lượng địa chỉ sinh lời trên thị trường NFT trong 30 ngày qua là 78.650

Theo dữ liệu của NFTGo, chỉ số tâm lý thị trường NFT hiện tại là 24, với xếp hạng là “Tuyệt vời”. Trong 24 giờ qua, số lượng địa chỉ người mua trên thị trường NFT là 6.262 và số lượng địa chỉ người bán là 6.963. Số lượng địa chỉ có lãi trong 30 ngày qua là 78.650 và số lượng địa chỉ thua lỗ là 413.968. Lưu ý: Chỉ số tâm lý thị trường NFT được tính toán dựa trên sự biến động, khối lượng giao dịch, phương tiện truyền thông xã hội và xu hướng của Google.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr