Dữ liệu: Nhà phát triển Milady đưa vào danh sách đen 3 người nắm giữ LADYS hàng đầu

Theo giám sát của Lookonchain, các nhà phát triển Milady đã thêm 3 người nắm giữ LADYS hàng đầu vào danh sách đen.Ngoại trừ danh sách đen và địa chỉ nhà phát triển, 2 người nắm giữ hàng đầu dường như thuộc về DWFLabs, hiện đang nắm giữ 30,6 nghìn tỷ LADYS (khoảng 1,9 triệu USD).

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr