Doanh thu 24H của GameStop NFT giảm xuống dưới 4.000 đô la

Khối lượng giao dịch 24H trên GameStop NFT là 166.800 đô la và nền tảng này thu phí 2,25% tương đương với doanh thu chỉ 3.753 đô la. Một con số cực thấp so với quy mô của GameStop.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr