Địa chỉ bắt đầu bằng 0x6f96B8A bị mất 459 stETH do tấn công lừa đảo

Theo giám sát của ScamSniffer, các địa chỉ bắt đầu bằng 0x6f96B8A đã mất 459 stETH (khoảng 870.000 USD) do các cuộc tấn công lừa đảo. Địa chỉ của những kẻ lừa đảo là 0x00009316616f21175ea0046244f684e959570000, 0x8677df4341687b62C16b22A085f4A4A8e38E545B.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr