CZ: Lạm phát cao và suy thoái lo sợ sẽ thúc đẩy Bitcoin Adoption

Tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát cao, v.v. Tất cả những điều đó thúc đẩy bitcoin adoption

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr