Core Science từ chối yêu cầu bồi thường 4,7 triệu đô la của Celsius

Ngày 5 tháng 5, CoreScientific đã đệ đơn phản đối lên Tòa án Phá sản Texas để bác bỏ yêu cầu hành chính trị giá 4,7 triệu đô la của CelsiusNetwork vì công ty không thể chứng minh rằng họ có quyền yêu cầu bồi thường. “Yêu cầu của Celsius về các khoản trợ cấp và thanh toán ngay lập tức các khiếu nại của quản trị viên bị cáo buộc của Celsius đã bỏ qua các khiếu nại thực chất của Core đối với Celsius, mà Core tin rằng vượt quá yêu cầu của quản trị viên bị cáo buộc của Celsius,” ý kiến ​​​​bất đồng viết.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr