Công ty NFT Utopia Group hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu euro

ông ty NFT UtopiaGroup đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu euro. Vòng tài trợ này do AsteriusVC dẫn đầu và sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho loạt UtopiaAvatars NFT đầu tiên của họ. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr