Công ty khai thác Core Scientific nộp đơn xin bảo hộ phá sản

ông ty khai thác Core Scientific đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Công ty có kế hoạch tiếp tục khai thác trong khi trả nợ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr