Coinbase thêm OSMO vào lộ trình niêm yết

Coinbase đã thêm mã thông báo Osmosis OSMO vào lộ trình tiền tệ. Coinbase trước đây đã quyết định rằng để cải thiện tính minh bạch của tài sản, họ sẽ thông báo trước các tài sản đã được quyết định chuyển sang trực tuyến và chuyển chúng theo lộ trình.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr