Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (31/7): Sợ hãi (39 điểm)

Tâm lý thị trường đang ổn định ở vùng 40 điểm khi hôm qua là 42 điểm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr