Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (20/8): Sợ hãi (29 điểm)

Tâm lý thị trường ngày càng sợ hãi khi giá Bitcoin tiếp tục giảm dưới mức 21.000 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights