Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (11/7): Cực kỳ sợ hãi (22 điểm)

Tâm lý chung của thị trường đã giảm so với hôm qua (24 điểm).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr