Chi nhánh quản lý tài sản của Charles Schwab ra mắt ETF liên kết tiền mã hóa

Schwab cho biết phương tiện đầu tư sẽ cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty liên quan đến mining và staking cũng như những công ty đang phát triển các ứng dụng dựa trên blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr