CEO Michael Saylor từ chức để chuyển sang vai trò chủ tịch tập trung vào Bitcoin

CEO Michael Saylor từ chức tập đoàn MicroStrategy để chuyển sang vai trò chủ tịch tập trung vào Bitcoin. CEO mới được bổ nhiệm là Phong Le.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr