Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Ethiopia phải đăng ký với cơ quan an ninh mạng quốc gia

Chính phủ Ethiopia cho biết các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký với INSA, cơ quan an ninh mạng quốc gia này. Bởi vì tài sản kỹ thuật số ở quốc gia này vẫn chưa mang tính hợp pháp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr