Blockchain Cardano chưa thể hoạt động hết 100% công sức

Theo thống kê của Cexplorer thì mạng lưới Cardano mới hoạt động khoảng 40% công suất và chưa khai thác hết sức mạnh của mình.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr