Blend hỗ trợ thêm hai bộ sưu tập NFT, Kanpai Pandas và Redacted Remilio Babies

Theo ghi nhận của Tiendientu, sản phẩm cho vay NFT của Blur là Blend sẽ thêm hỗ trợ cho hai bộ sưu tập NFT, bao gồm Kanpai Pandas và Redacted Remilio Babies. Người dùng có thể mua Remilio Babies NFT với giá với 0,17 ETH hoặc nhận khoản vay lên tới 1,17 ETH thông qua Kanpai Pandas. Ở giai đoạn này, Blend đã cung cấp sản phẩm cho vay của các bộ sưu tập như Milady, Azuki, DeGods, CryptoPunks, BAYC và MAYC.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr