Bakkt Payments: Hơn 50% nhân viên đã có hợp đồng muốn thanh toán bằng tiền điện tử

Bakkt Payments có một cuộc nghiên cứu nhỏ chỉ ra ngày càng nhiều người lao động chọn thanh toán bằng tiền điện tử hơn là USD.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr