Aleo ra mắt chương trình tài trợ 1 triệu USD

Vào ngày 27 tháng 5, Aleo đã khởi động chương trình tài trợ trị giá 1 triệu đô la, mời các nhà phát triển phát triển và gửi dự án trong giai đoạn Testnet3 để làm phong phú thêm hệ sinh thái Aleo. Phạm vi phần thưởng bao gồm tất cả các loại công cụ và cơ sở hạ tầng ngoại trừ các nhà khám phá chuỗi khối. Bao gồm ví, trình dịch ngược, plugin IDE, thư viện GitHub, WebHook, v.v.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr