5ire gọi vốn 100 triệu USD để phát triển blockchain bền vững

5ire, blockchain bền vững layer1 ra đời tại Dubai, vừa được tập đoàn Sram & Mram rót 100 triệu USD. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr