14.463 ETH được chuyển từ ví không xác định sang Coinbase

Theo giám sát của WhaleAlert, 14.463 ETH ($26.937.302) đã được chuyển từ ví không xác định sang Coinbase.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr